Katowice, dnia 9 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,
mając na uwadze wkład własny, jaki szkoła powinna zapewnić do realizacji zadań dydaktycznych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe do wszystkich rodziców, którym nieobojętne są warunki i perspektywy kształcenia utalentowanych dzieci i młodzieży.

Informuję, iż nadal działa konto dochodów ZPSM im. W. Kilara w Katowicach, na które Państwo do tej pory wpłacali darowizny. Konto dochodów (jak również wszystkie pozostałe konta bankowe) jest obsługiwane przez Narodowy Bank Polski, a więc wszystkie środki finansowe na nim księgowane są całkowicie bezpieczne i pod ścisłą kontrolą. Wszystkie faktury i wyciągi są ewidencjonowane w księgach szkoły, a po zakończeniu każdego miesiąca do jednostki nadrzędnej (CEA w Warszawie) są wysyłane sprawozdania z poczynionych wydatków. Przelewy są autoryzowane przez dyrektora i głównego księgowego. Ilekroć zachodzi taka potrzeba (zawsze na zakończenie roku szkolnego), dyrektor przedstawia Radzie Rodziców ZPSM im. W. Kilara w Katowicach wydatki z konta dochodów.
Liczy się każda kwota jaką przeznaczamy na cele związane z realizacją potrzeb uczniów naszej szkoły, m. in. na zakup pomocy dydaktycznych, w tym nowych instrumentów oraz renowacji i naprawy posiadanego już instrumentarium, finansowanie indywidualnych i grupowych wyjazdów uczniów na konkursy i koncerty itp.
Wpłaty rodziców nie są obligatoryjne, ale dzięki nim nasza szkoła posiada instrumentarium wysokiej jakości, z którego korzystają uczniowie i dlatego możemy się pochwalić jednym z najwyższych poziomów kształcenia muzycznego w Polsce.
Aby możliwe było prawidłowe księgowanie wpłacanych przez Państwa środków finansowych, muszą być one dobrze opisane. Prosimy o dokonywanie wpłat wyłącznie drogą elektroniczną lub przelewem zwykłym na dotychczasowe konto Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach w Narodowym Banku Polskim nr: 87 1010 1212 3175 7313 9134 0000
Proszę zawsze podawać w tytule przelewu:
- imię i nazwisko dziecka, klasę do której uczęszcza (np. Jan Nowak, I/I lub Ewa Nowak, III/II)
- cel wpłaty: „darowizna na cele oświatowo-wychowawcze”.


Opłata za zakwaterowanie w internacie jest pobierana na podstawie art. 11a ust.1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2021 poz. 305) w związku z art. 107 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020 poz. 910). Prosimy o dokonywanie tej płatności na wskazane powyżej konto ZPSM im. W. Kilara w Katowicach, tytułem: „opłata za internat”, podając imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata.
 Informacja o koncie ZPSM im. W. Kilara w Katowicach jest umieszczona w BIP:


oraz na stronie szkoły w zakładkach:


Pragnę gorąco podziękować wszystkim darczyńcom, którzy stale wspierają Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach.
Cieszy nas Państwa mobilizacja i zaangażowanie we wspólne działania na rzecz uczniów.

Z wyrazami szacunku,
Bernadeta Stańczyk,
Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach
 

 

zakup
min
Z radością zawiadamiamy, iż dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Programu „Rozwój szkolnictwa artystycznego 2014” zakupiliśmy dziesięć nowych instrumentów dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach.