REGULAMIN NAGRODY IM. IRENY RYMEROWEJ

Nagroda imienia Ireny Rymerowej, ustanowiona ponownie przez Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego w Katowicach 30 sierpnia 2011 r., jest przyznawana według zasad określonych niniejszym regulaminem.

Nagrodę ustanawia się dla upamiętnienia przedwcześnie zmarłej, pierwszej nauczycielki historii Liceum Muzycznego w Katowicach – wybitnego pedagoga i wychowawcy.

Jest to kontynuacja tradycji szkolnej, zapoczątkowanej decyzją Rady Pedagogicznej w rok po jej śmierci.

Irena Rymerowa 1.09.1938 r. rozpoczęła pracę jako nauczycielka historii w dwuletnim Liceum Muzycznym utworzonym w strukturze Śląskiego Konserwatorium Muzycznego w Katowicach i wróciła tu po okupacji 22.02.1945 r.

Odznaczała się niezwykłymi walorami umysłu i serca, a dzięki dużym talentowi pedagogicznemu i szerokiej wiedzy, zdobywała autorytet oraz podziw zarówno grona pedagogicznego jak i młodzieży. Ponieważ w okresie okupacji pracowała w Krakowie w zorganizowanym tajnym nauczaniu w Redakcji Skryptów i Podręczników została aresztowana w styczniu 1944 r. przez gestapo i przebywała w nieludzkich warunkach w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie, później w obozie w Płaszowie, gdzie nabawiła się nieuleczalnej choroby.

Mimo utraty zdrowia pracowała niestrudzenie niemalże do ostatnich dni życia.

Jej śmierć w dniu 25.10.1957 r. była dla społeczności naszej szkoły bolesną stratą.

Pozostała w pamięci grona pedagogicznego i uczniów jako doskonały pedagog i wspaniały człowiek.

Po jej śmierci Rada Pedagogiczna postanowiła ustanowił nagrodę im. Ireny Rymerowej, przyznawaną corocznie uczniowi pasjonującemu się historią. Regulamin tej nagrody był kilka razy modyfikowany.

Od roku bieżącego funkcjonuje wg następujących zasad:

1. Nagroda przyznawana jest corocznie uczniowi klasy VI POSM II stopnia im. K. Szymanowskiego w Katowicach, wyróżniającemu się postawą wśród społeczności szkolnej, a w szczególności takiemu, który wykazuje wybitne zainteresowanie nauką przedmiotów humanistycznych.

2. W celu wyłonienia laureata Nagrody Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego powołuje raz na pięć lat Kapitułę Nagrody.

3. W skład Kapituły Nagrody wchodzą nauczyciele przedmiotów humanistycznych POSM II st. w Katowicach: czynni i emerytowani (utrzymujący kontakt ze szkołą) oraz jeden członek zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego.

4. Członkowie Kapituły pełnią swe funkcje honorowo.

5. Kapituła Nagrody wybiera spośród siebie Przewodniczącego.

6. Przewodniczący zwołuje Posiedzenie Kapituły nie rzadziej niż raz w roku.

7. Posiedzenia Kapituły mogą się odbywać przy wykorzystaniu elektronicznych środków łączności.

8. Decyzje Kapituły zapadają zwykłą większością głosów i są ostateczne. 

9. Kapituła może odstąpid w danym roku od przyznania Nagrody.

10. Propozycje do Nagrody im. Ireny Rymerowej w postaci wniosków składane są na ręce Przewodniczącego Kapituły Nagrody do dnia zakoćczenia zajęc w klasie VI POSM II st.. Wniosek musi zawierać dane kandydata (imię, nazwisko, klasę), uzasadnienie i podpis osoby wnioskującej o nagrodę.

11. Wnioski o Nagrodę im. I. Rymerowej mogą być zgłaszane przez nauczycieli historii powszechnej, historii muzyki, języka polskiego oraz przez wychowawców klas VI POSM II st.

12. Fundatorem nagrody jest Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego w Katowicach, które również decyduje o jej wysokości i formie.

13. Dyplom oraz nagroda są wręczane podczas uroczystego rozdania świadectw ukooczenia nauki w POSM II st. w Katowicach, a zdjęcie laureata wraz z informacją o nim zostaje umieszczone na stronie internetowej szkoły.

14. Zmiana regulaminu Nagrody może być dokonana przez Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego.