baner_szkola
baner_szkola_jubileusz2
baner_szkola_jubileusz
baner_szkola_kontakt
baner_szkola_cello1

ZPSM-D.021.1.2020.49

ZARZĄDZENIE NR 30/2020/2021

w sprawie zmiany funkcjonowania Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach z dnia 6 listopada 2020 r.
Na podstawie:
1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 ze zm.)
2) Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.)
4) Art. 30b i 30c oraz art. 68. ust. 1. pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.);
5) Rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 ze zm.)

zarządzam, co następuje:


§ 1 . Uwagi wstępne.
Celem procedur zawartych w niniejszym zarządzeniu jest:
1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz osób przebywających na terenie szkoły.
2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia uczniów i pracowników szkoły.
3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

§ 2. Postanowienia ogólne
1. Sposób organizowania nauki w ZPSM im. W. Kilara w Katowicach zależeć będzie od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju i związanych z nią rozporządzeń nadrzędnych.
2. Ogranicza się przebywanie pracowników w budynkach szkoły do niezbędnego minimum.
3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w budynku szkoły ograniczają poruszanie się po przestrzeni wspólnej i salach lekcyjnych.
4. Na terenie szkoły obowiązkowe jest zachowanie dystansu społecznego oraz noszenie w przestrzeni publicznej maseczek (przyłbic) zakrywających usta i nos. Polecane jest również częste mycie rąk i ich dezynfekcja.
5. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania w budynkach szkoły osób postronnych (w tym rodziców uczniów). Wyjątek stanowią wizyty dostawców, pracowników poczty, kurierów i spotkania organów oraz gremiów wewnętrznych działających w szkole (w liczbie ograniczonej do 5 osób).
6. Nadal obowiązują procedury wprowadzone zarządzeniem dyrektora ZPSM im. W. Kilara w Katowicach nr 57/2019/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.
§ 3. Ogólne zasady dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych.
1. Wobec ograniczenia funkcjonowania wszystkich typów publicznych i niepublicznych szkół artystycznych w okresie od dnia. 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. , zajęcia dydaktyczne w ZPSM im. W. Kilara w Katowicach będą realizowane w następujący sposób:
1) w POSM I st. im. S. Moniuszki w Katowicach w klasach od I do VIII wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, według nowego planu ustalonego na dzień 9 listopada 2020 r.
2) w POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach, w klasach od I do VI wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, według przyjętego we wrześniu 2020 r. skróconego planu zajęć ogólnokształcących i ogólnomuzycznych oraz zespołowych.
2. Rozkład zajęć indywidualnych prowadzonych za pomocą narzędzi do pracy zdalnej będzie ustalany i modyfikowany przez nauczycieli prowadzących dany przedmiot, a podstawą dla niego będzie ogólny plan zajęć dydaktycznych przyjęty dla POSM I st. i POSM II st.
3. Dla uczniów klasy VIII POSM I st. i dla uczniów klas II i VI POSM II st. będzie możliwe organizowanie indywidualnych lub grupowych konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.
4. Dla uczniów klasy VI POSM II st. będzie możliwe organizowanie konsultacji z nauczycielami przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego.
5. W przypadku gdy dane zajęcia dydaktyczne nie mogą być realizowane w sposób zdalny, istnieje możliwość ustalenia przez dyrektora szkoły innego sposobu ich realizowania.
6. Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz warunki organizowania konsultacji wymienionych w § 3 ust. 3-5 są zawarte w Regulaminie realizacji zajęć edukacyjnych artystycznych i ogólnokształcących z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ZPSM im. W. Kilara w Katowicach w roku szkolnym 2020/2021.
7. Szkoła udostępni pomieszczenia w celu przeprowadzenia czynności związanych z konkursami dla uczniów szkół artystycznych, po uzyskaniu zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny (konkursy przedmiotowe, turnieje i olimpiady).
8. W świetlicy szkolnej POSM I st. dla uczniów klas I-III prowadzona jest działalność opiekuńcza. Dotyczy to wyłącznie dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
9. Ograniczenie funkcjonowania ZPSM im. W. Kilara w Katowicach nie dotyczy internatu przy POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


(-) Bernadeta Stańczyk
Dyrektor ZPSM im. W. Kilara w Katowicach

Back to top